Uppförandekod

Urbaser har antagit en uppförandekod som fastställer principerna för de handlingar och ageranden som styr förhållandena mellan Urbasers anställda och dess intressenter.


Uppförandekoden fungerar som referensguide för de etiska principer som genomgående ska tillämpas inom Urbaser-koncernen och det är obligatoriskt att följa riktlinjerna i uppförandekoden för alla styrelseledamöter, chefer och övriga anställda.

 

Anti-korruptionspolicy

Urbaser har också antagit en anti-korruptionspolicy som omfattar alla anställda.

  

Efterlevnadsfunktion - Etikgruppen

Anställda kan vända sig till Urbasers efterlevnadsfunktion etikgruppen för eventuella aviseringar om överträdelser av Urbasers etiska principer via denna e-postadress: etikgruppen@urbaser.se


Etikgruppen hanterar aviseringar med högsta konfidentialitet.

Copyright © Urbaser AB 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB